Marketing

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Connect Olive, Stromová 54/A

49 Eur

You­Tube mesačne nav­štívi viac ako miliarda uží­va­te­ľov, ktorí si pozrú viac ako 6 miliárd hodín videa.
Chceš sa naučiť ako fun­guje You­Tube a ako s ním pra­co­vať tak, aby ti rás­tol počet views, sub­sc­ri­be­rov a záro­veň pomá­hal tvojmu biz­nisu?
Na works­hope si prej­deme You­Tube od úpl­nych zákla­dov ako nasta­ve­nie kanálu a for­málne zále­ži­tosti uplo­adu videí, až po kon­krétne tipy ako udr­žia­vať You­Tube v kon­díci.