Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

Zdarma

Témy:

Ako osloviť používateľa, ktorý už na vašej stránke bol, a chcete aby sa vrátil? Pomôže vám remarketing, ktorý je po search kampaniach v Google AdWords druhým najvýkonnejším typom kampane. Ukážeme vám ako remarketing nastaviť, aké možnosti nám poskytujú jednotlivé reklamné systémy Google AdWords a Facebook. A vedeli ste, že remarketing sa dá nastaviť aj v Google Analytics? Dozviete sa, ako voliť stratégiu tak, aby reklamy boli účinné, ale nie otravné.

ČO SA DOZVIETE
• čo je to remarketing, ako funguje, rôzne typy
• vytvorenie remarketingových publík a stratégie
• kreatívne riešenia
• vyhodnocovanie kampaní
• využitie podobných publík

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Matúš Lovás pracuje v online reklamnej agentúre Visibility ako performance quality manažér, kde vedie PPC tím. Spravuje reklamné kampane v Google AdWords, na Facebooku, podporuje obchodný tím pri akvizícii nových klientov a pri návrhu online marketingových stratégií.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5. Rastový program, Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku
– má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.