Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

Zdarma

Témy:

Po zavedení európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) sa podmienky práce s nimi zmenili. Teraz je potrebné ich korektne uviesť do praxe. Viete ako na to? Na našom podujatí dostanete od našich lektorov tie najaktuálnejšie informácie.

HARMONOGRAM PODUJATIA

9:00 – 12:00 – JUDr. Tatiana Mičudová porozpráva o novinkách a zmenách podľa GDPR
• Nariadenie GDPR, pojmológia
• Najzásadnejšie zmeny a novinky
• Práva dotknutých osôb a právny vzťah so sprostredkovateľom
• zodpovednej osobe
• Diskusia

12:00 – 13:00 – Obedová prestávka

13:00 – 16:00 – Ing. Oliver Nemčík vás oboznámi s technickou stránkou uvedenia GDPR do praxe
• Technicko – organizačné opatrenia všeobecne a v praxi
• Ako vyhodnotiť riziko
• Ako zabezpečiť dokumenty, a ako zašifrovať e-mail
• O online správaní sa zamestnancov
• Prevencia, detekcia a reakcia na útok, bezpečnosť wifi
• Vysvetlenie pojmov e-mail spoofing, ransomvér, únik dát, DDoS útoky a insider attacs

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?
JUDr. Tatiana Mičudová pracuje ako právny expert Licenčného odboru v SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam). Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, občianskeho práva.
Ing. Oliver Nemčík je majiteľom spoločnosti Consultio s.r.o, kde pôsobí aj ako konzultant v oblasti GDPR a rôznych oblastiach informačnej bezpečnosti. Lektor má dlhoročné skúsenosti s bezpečnostným manažmentom riadeným podľa ISO 27001.

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Konferencia, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY – PODNIKATELIA:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?
Táto konferencia sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.