Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

Zdarma

Témy:

(Networking – podpora sieťovania pre podnikateľov v Bratislave)

Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, začne v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotknú aj Vás – podnikateľa. Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane e-shopov, ktoré sledujú a analyzujú správanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR. Týka sa GDPR aj Vás ? Príďte na náš seminár a my Vám pomôžeme pripraviť sa na toto nariadenie. Tešíme sa na Vašu účasť !

Čo sa dozviete?
1. Nariadenie GDPR, pojmológia
2. Najzásadnejšie zmeny a novinky podľa GDPR
3. Informačné systémy podnikateľov (so zameraním na prevádzkovateľov e-shopov)
4. Spracovateľské operácie s osobnými údajmi
5. Bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov
6. Bezpečnostný incident
7. Práva dotknutých osôb
8. Právny vzťah so sprostredkovateľom
9. Zodpovedná osoba
10. Diskusia

Kto je váš lektor?
JUDr. Tatiana Mičudová aktuálne pracuje ako právny expert Licenčného odboru v SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam). Predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, občianskeho práva.

Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861
________________
PODMIENKY:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?
Networking – podpora sieťovania sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.
Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.
Účasť je bezplatná.