Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Nitra, SPU Nitra - Zelená univerzita, Tr. A. Hlinku 2

Zdarma

Témy:

Odborný seminár pre podnikateľov a nepodnikateľov

Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, začalo v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotýkajú aj vás – (budúcich) podnikateľov. Ak zhromažďujete a spracúvate osobné údaje o klientoch a vytvorené databázy využívate na komunikáciu s nimi, musíte postupovať v súlade s GDPR. Príďte na náš odborný seminár a my vám pomôžeme pripraviť sa na uvedené nariadenie. Tešíme sa na vašu účasť!

Čo sa dozviete?
• čo je GDPR a prečo je dôležité
• najzásadnejšie zmeny a povinnosti, ktoré GDPR prináša
• vzťah európskeho nariadenia GDPR a slovenskej legislatívy

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Jiří Jeřábek, MBA – odborný konzultant predovšetkým pre obchod, ICT a ochranu dát. Danými oblasťami sa zaoberá viac ako 20 rokov. Pôsobí v Českej a Slovenskej republike, spolupracoval na niekoľkých zahraničných projektoch v rámci EÚ. Získané poznatky a skúsenosti aplikuje do praxe pre klientov “na kľúč” presne podľa ich potrieb a požiadaviek (DELL, DATAROOM, Karlovarská Korunní, atď.). V posledných rokoch sa zameriava na GDPR – General Data Protection Regulation.

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, prostredníctvom podaktivity 1.7 a 2.1. Rastový program a podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY pre NEPODNIKATEĽOV

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

PODMIENKY pre PODNIKATEĽOV

Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky,
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku,
– má sídlo v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja,
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.

Za jeden podnikateľský subjekt sa môžu prihlásiť a zúčastniť podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Osobný rozvoj

Forbes 30 POD 30

Utorok  21.04.2020, Bratislava