Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Trenčín, Facility System Hub, Bratislavská 614

Zdarma

Témy:

Od 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotýka aj Vás – podnikateľa. Ak zhromažďujete a spracúvate osobné údaje o klientoch a vytvorené databázy využívate na komunikáciu s nimi, musíte postupovať v súlade s GDPR. Príďte na naše podujatie a my Vám pomôžeme pripraviť sa na toto nariadenie. Tešíme sa na Vašu účasť!

ČO SA DOZVIETE?
• čo je GDPR a prečo je dôležité
• najzásadnejšie zmeny a povinnosti, ktoré GDPR prináša
• vzťah európskeho nariadenia GDPR a slovenskej legislatívy
• prvotné skúsenosti so zavádzaním nariadenia do praxe

Kto je váš lektor?
JUDr. Pavol Heger – advokát so špecializáciou na obchodné právo a právo duševného vlastníctva, vrátane ochrany autorského práva a ochrany práv v prostredí internetu. Venuje sa aj problematike ochrany osobných údajov podľa najnovšieho nariadenia GDPR. V advokácií pôsobí od roku 2011, pričom od roku 2015 vo vlastnej advokátskej kancelárii.

Networking (podpora sieťovania), ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.
________________
PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.