Kurzy marketingu
0

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

Zdarma

Témy:

Naučte sa ako nastaviť reklamné kampane v jednom z najrozšírenejších reklamných systémov a zasiahnite až 98 % všetkých používateľov na Slovensku. Na školení si prejdeme Google Adwords od úplných základov, ukážeme si aké typy kampaní je možné nastaviť, ako funguje aukcia a zobrazovanie reklám na Google.
Na školení sa dozviete:
• Čo je to Google Adwords
• Ako funguje Google Adwords
• Ukážka rozhrania
• Nastavenie analytika a meraní
• Aké typy kampaní sa dajú nastaviť v Google Adwords
• Ako vytvoriť správnu štruktúru kampaní
• Ako nastaviť jednotlivé kampane

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Matúš Lovás pracuje v online reklamnej agentúry Visibility ako Performance Quality Manažér, kde vedie PPC tím. Popri tom naďalej spravuje klientom reklamné kampane v Google Adwords a na Facebooku a podporuje obchodný tím pri akvizícii nových klientov a pri návrhu online marketingových stratégií.

Workshop pre nepodnikateľov, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.
PODMIENKY – NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
– Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
– Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY – PODNIKATELIA:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

PREČO IBA BRATISLAVSKÝ KRAJ?
Tento seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Noc event marketingu

Pondelok  25.03.2019, Bratislava

0