Startup

Táto akcia už prebehla.

Prešov, Kúpeľná 6

Zdarma

Témy:

Všetko je pripravené. Podnikateľský nápad vymyslený, optimizmus a eufória na vrchole a zrazu prídu otázky. Kde zohnať peniaze? Komu ponúknuť svoj produkt či službu? Ako to všetko zrealizovať? Budúci podnikatelia sa niekedy musia natrápiť, aby svoje plány zrealizovali. Preto je tu Národné podnikateľské centrum, aby pomohlo všetkým, ktorým chýba už len krok k začiatku podnikania.
V priebehu jedného júnového týždňa je na každý pracovný deň pripravený jeden expert, ktorý vysvetlí, poradí, navrhne. A nielen to, na kurz prídu ľudia rovnakej krvnej skupiny, čo je príležitosť nielen spoznať nových ľudí, ale možno aj budúcich obchodných partnerov.

ČO VÁS ČAKÁ?
Pondelok – 11.6.2018
JA = PODNIKATEĽ
• Ako sa mám sám v sebe lepšie vyznať?
• V čom vynikám a aké sú moje silné stránky?
• Aké sú moje podnikateľské ciele, čo mi pri ich dosahovaní prekáža – ako to obmedziť?
• Kto a čo mi pri ich dosahovaní pomáha – ako to objaviť?
• Ako efektívne riadiť seba a svoj čas?
Utorok – 12.6.2018
PRÁVNE ZRUČNOSTI A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
• Špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania, rozdiel medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným.
• Povinná elektronická komunikácia so štátom
• Vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, franšízová zmluva).
• Ochrana duševného vlastníctva a GDPR.

Streda – 13.6.2018
BUSINESS PLÁN
• Rozdiel medzi business model canvas a biznis plánom.
• Načo je potrebné mať vypracovaný plán podnikania a čo má byť jeho obsahom.

Štvrtok – 14.6.2018
PODNIKATEĽSKÁ FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
• Účtovníctvo, jeho formy a význam.
• Priame a nepriame dane.
• Možnosti financovania: dotácie zo zdrojov SR a EÚ, úver, leasing, mikropôžičky.
• Finančný plán – kalkulačný vzorec, rozpočet a plán zisku.

Piatok – 15.6.2018
MANAŽMENT A MARKETING
• Základy textovej a vizuálnej reklamnej tvorby.
• Nastavenie reklamy pre cieľovú skupinu.
• Ako predáva reklama v prostredí konkurencie, ako sa odlíšiť a zviditeľniť v segmente vášho podnikania.
• Ako vytvárať a udržiavať corporate identity a branding svojho budúceho biznisu a ako vytvoriť funkčný reklamný komunikátor pre svoju firmu.

KTO PRÍDE?

Ing. Dagmar Voňková – nezávislý certifikovaný kouč a mentor, opierajúci sa o svoju dlhoročnú manažérsku prax a rozmanité záujmy. Verí, že koučovanie pomáha človeku nájsť a dosiahnuť svoje vlastné riešenia.

JUDr. Renáta Bačárová, L.L.M. – pôsobí ako advokátka a vysokoškolská učiteľka. Špecializuje sa na občianske, obchodné právo, právo duševného vlastníctva, ako aj ochrane osobných údajov či mediálnemu právu. Venuje sa publikačnej činnosti a prednáša doma aj v zahraničí.

Ing. Rastislav Tkáč – podpore podnikania sa venuje od roku 1999 v rámci RPIC Prešova od roku 2008 je jeho riaditeľom. Popri pôsobení v RPIC Prešov sa od roku 2003 venuje aj podnikaniu. Špecializuje sa na access to finance – EÚ, štátne programy podpory podnikania – štrukturálne fondy a mikropôžičky. Ako lektor sa venuje hlavne finančnému riadeniu, cash managementu a controllingu.

Mgr. Ivan Baláž, PhD. – marketér, expert na reklamu, branding, PR a MM. Poradca a tvorca reklamných komunikátov, so skúsenosťami s desiatkami globálnych, stredných i malých spoločností.

Kurz podnikateľských zručností, ako jedna z foriem skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračného programu Národného projektu NPC v regiónoch.
Kód ITMS2014+ projektu: 313031I870
PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry