Kurzy Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Banská Bystrica, Hotel Lux, Námestie slobody 2

Zdarma

Témy:

WORKSHOP PRE PODNIKATEĽOV

Záleží vám na tom, aby boli vaše údaje a údaje o vašich zákazníkoch v absolútnom bezpečí? Na našom bezplatnom skupinovom odbornom poradenstve, ktoré sa bude konať 07.05.2018, sa dozviete, ako predísť úniku citlivých informácií. Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane e-shopov, ktoré sledujú a analyzujú správanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR. Na workshope sa dozviete nie len o najzásadnejších zmenách a novinkách podľa GDPR, ale s lektorom si aj poviete, ako vyzerá správne zálohovanie či zaplátanie bezpečnostných dier, ako včasne diagnostikovať kybernetický útok alebo ako správne zabezpečiť wifi sieť. Na workshope si prejdete témy o online správaní zamestnancov a ich poučenie o bezpečnostných rizikách, o šifrovaní komunikácie a o SSL certifikátoch, o prevencii, detekcii útoku a reakcii naň. Ako BONUS si účastníci workshopu môžu s lektorom zistiť mieru zabezpečenia svojich e-shopov.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb (1 účastník z jednej firmy).

ČO SA DOZVIETE?
– ako zálohovať a zaplátať bezpečnostné diery
– ako včasne diagnostikovať kybernetický útok
– o online správaní sa zamestnancov
– o šifrovanej komunikácii (HTTPS protokol) a SSL certifikátoch
– o prevencii a detekcii útoku a reakcii naň, o zabezpečení wifi siete
– poviete si všetko na témy e-mail spoofing, ransomvér, únik dát, DDoS útoky, insider attacs
– o ochrane klientských osobných údajov
– o najzásadnejších zmenách a novinkách podľa GDPR
– o zodpovednej osobe

KTO VÁS BUDE ŠKOLIŤ?
JUDr. Tatiana Mičudová vám porozpráva o novinkách a zmenách podľa GDPR
Ing. Oliver Nemčík vás oboznámi s technickou stránkou zabezpečenia vášho súkromia a súkromia vašich zákazníkov.

Workshop, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP. Kód projektu ITMS 2014+ 313031H810

________________
PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt sa môže prihlásiť a zúčastniť sa podujatia iba jedna osoba, ktorej meno bude uvedené v prihláške (Žiadosti).

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry