Táto akcia už prebehla.

Košice, Bačíkova 5

?

Témy:

Robte správne veci v pravý čas a na úkor vecí bezvýznamných či menej dôležitých.

Ak chcete mať svoj pracovný život pevne v rukách, nestrácať čas zbytočnosťami a objaviť skutočnú motiváciu, potom je tento kurz určený práve pre vás. Ukáže vám moderný, tzv. kreatívny prístup k time manažmentu. Na našom seminári zistíte ako využívať svoj čas efektívne a ako ho mať pod kontrolou.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Čo sa dozviete?
• „Kruh“ života a ako „chytiť“ svoj (pracovný) život do vlastných rúk
• Moderné techniky time manažmentu – matica plánovania času; „zrkadlo týždňa“; „tichá hodina“; Paretov princíp; technika „one thing“ (jednej veci)
• Päť krokov a praktické nástroje plánovania
• Ako zmeniť návyky

„Otázky, ktoré si kladiete sú často dôležitejšie ako odpovede, ktoré dostávate“ T. Winkler

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?
Ing. Vojtech Dúl – viac ako 22 rokov pracuje v oblasti vzdelávania dospelých. V súčasnosti je konateľom a hlavným lektorom akreditovanej vzdelávacej firmy GENERATÍV, s.r.o.
Bol prvým certifikovaných lektorom spoločnosti Dale Carnegie Training na Slovensku. Absolvoval mnohé renomované zahraničné kurzy a stáže, napríklad Executive Excellence Program v Kalifornii, alebo NLP Program podľa Richarda Bandlera. Medzi jeho klientov patria veľké, i menšie spoločnosti zo sféry služieb a výroby (napr. SPP, PSS, UNION, Herman, Hartman, Salve Group).

Oorný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.