Marketing
0

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

?

Témy:

Hľadáte nové kontakty? Dodávateľov alebo zákazníkov? Chcete sa inšpirovať príbehmi úspešných slovenských podnikateľov? Zúčastnite sa networkingového podujatia INSPIRE & NETWORK #1 BRATISLAVA.
Získajte nové kontakty, klientov a partnerov, nadviažte spoluprácu spoznajte sa navzájom. Koncept podujatia je dynamickou kombináciou riadeného a voľného networkingu spojeného s inšpiratívnymi príbehmi úspešných podnikateľov. Koncept zaručuje nadviazanie kontaktov aj začínajúcim networkerom.

HOSTIA
Jozef Šétaffy – majiteľ a zakladateľ franchisingovej siete Pizza Mizza
Michal Andrejco – majiteľ a zakladateľ prvej a jedinej kliniky celostnej medicíny na Slovensku MEDANTE.
Moderátorkou bude Mirka Michalková, expertka na business networking

PROGRAM
1. Svoju cestu k úspechu v biznise v rámci moderovaného interview predstavia dvaja úspešní podnikatelia: Jozef Šétaffy a Michal Andrejco
2. Minútová prezentácia účastníkov
3. B2B stretnutia účastníkov v rámci riadeného networkingu
4. Neriadený networking

PODMIENKY – PODNIKATELIA:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Negociácia

Štvrtok  25.04.2019, Bratislava

0