Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Košice, Námestie Maratónu mieru 1

Zdarma

Témy:

Skôr ako začnete podnikať, musíte mať jasnú predstavu o tom, čo a ako chcete dosiahnuť.

Podnikateľský plán ako strategický dokument sumarizuje údaje, ako získať financie alebo investora, pomôže určiť si priority, správne nastaviť ceny jednotlivých produktov v závislosti od výšky výrobných nákladov v súlade s cieľom podnikania, ktorým je dosahovanie zisku.

Chcete vedieť ako by mal vyzerať dobre spracovaný podnikateľský plán a akých chýb by ste sa mali vyvarovať pri jeho tvorbe? Aké sú základné metódy tvorby cien a faktory, ktoré tvorbu cien ovplyvňujú? Ak áno, prihláste sa čo najskôr!

Na našom odbornom seminári sa ešte dozviete:

• Ako si nastaviť systém plánovania v spoločnosti
• Čo by mal obsahovať podnikateľský plán a jeho využitie v praxi
• Správne nastavenie tvorby cien

TO SA VÁM PREDSTAVÍ?
Mgr. Ing. Kamil Kubík – v súčasnosti pracuje ako odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Košickom samosprávnom kraji. Úspešne odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektmi z neziskového, verejného a súkromného sektora, ktorým pomáhal pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je víťazom celoslovenskej súťaže Tatra banky a.s. cez platformu Challengest a je držiteľom viacerých manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií, riadenia procesov a ďalších.

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
_______________
PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.