Startup

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency Karadžičova 2 - Twin City Blok A

Zdarma

Témy:

Nosíte v hlave zaujímavý projekt, alebo podnikateľský nápad, ale neviete akú právnu formu zvoliť? Alebo už podnikáte a rozmýšľate nad zmenou právnej formy? Vašim cieľom primárne nie je zárobková činnosť, ale činnosť všeobecne prospešná? Na seminári sa dozviete, ktorá právna forma je na aký typ podnikania vhodná, čím sa odlišuje podnikanie neziskovky od iného podnikania, a aj to, ako nakladať so ziskom v neziskovke.

ČO SA DOZVIETE?
I. časť
JUDr. Tijana Ćećezová predstaví najčastejšie špecifické právne formy podnikania – s.r.o., živnosť a tiež novú právnu formu – Jednoduchú spoločnosť na akcie – j.s.o.
II. časť
Peter Mészáros predstaví špecifické právne formy organizácií neziskového sektora, a vysvetlí spôsoby, akými vedú svoje neziskové, ekonomické, alebo podnikateľské aktivity. Bližšie ozrejmí aj základné znaky sociálneho podnikania.

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?
JUDr. Tijana Ćećezová je odborníčka na obchodné právo a ochranu spotrebiteľa. Je členkou Slovenskej advokátskej komory, vedie vlastnú advokátsku kanceláriu a pôsobí ako generálna tajomníčka Slovensko – srbskej obchodnej komory.

M.A. Peter Mészáros vedie občianske združenie 3lobit, podniká v oblasti predaja senzorických pomôcok pre ľudí so špeciálnymi potrebami a venuje sa pracovnej integrácii osôb s poruchami autistického spektra. Je expertom programu rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a v minulosti viedol program podpory spoločensky prospešných podnikateľov „Lietajúce ryby“. Podieľa sa na tvorbe verejnej politiky v oblasti sociálneho podnikania.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY – NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
– Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
– Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY – PODNIKATELIA:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

PREČO IBA BRATISLAVSKÝ KRAJ?
Tento seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.