Táto akcia už prebehla.

Zavar, Hlavná ulica 8

Zdarma

Témy:

Ak chcete mať svoj pracovný život pevne v rukách, prijmite zodpovednosť za svoje činy. Spoločne sa zamyslíme nad tým, ako reagujeme v stresových situáciách, ako naše rozhodnutia vplývajú na nás a našu budúcnosť. Na našom workshope zistíte, že emocionálna inteligencia je tiež dôležitá pre profesionálny úspech a rast Vašej kariéry.
Tešíme sa na Vašu účasť!

ČO SA DOZVIETE?

• Ako nachádzať zdroje v sebe samom?
• Ako zvyšovať emocionálnu inteligenciu.
• Praktické nástroje sebapoznávania a sebarozvoja.
• Ako zmeniť svoje návyky?
• Ako zlepšiť svoje životné smerovanie?

Kto je váš lektor?
PhDr. Tatiana Pavlovičová – niekoľko rokov sa profesionálne venuje rozvoju osobnosti a manažérskych zručností. Pracuje s klientmi rôzneho zamerania formou workshopov, teambuildingov aj individuálneho poradenstva. Je certifikovaným koučom a vo svojej práci ponúka komplexnosť viacerých prístupov ako koučing, transformačné koučovanie, koučovanie z pohľadu etikoterapie a humanisticko-integrovaného prístupu.

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

________________
PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v jednom zo siedmich samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.