Táto akcia už prebehla.

Prešov, Kúpeľná 6

Zdarma

Témy:

Jednanie s rôznymi typmi ľudí, komunikácia, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu, či reč tela to je len výber z toho, čo pod pojem soft skills radíme. Mäkké zručnosti sú ľudské schopnosti a zručnosti v oblasti správania. Ak sa aj vy chcete naučiť ako zvýšiť úroveň vašich „soft skills“ zručností pre váš budúci biznis, príďte na náš workshop.

ČO SA DOZVIETE?
Máte predpoklady na podnikanie?
Aké vlastnosti vám môžu pomôcť v podnikaní, aké naopak uškodiť.
Ako byť asertívny pri rokovaní s partnerom.
Ako správne komunikovať pri rokovaní s klientom.
Riešenie konfliktov
Motivácia v správaní klienta.
Tímová spolupráca: podnikať s partnerom alebo sám?
Využitie empatie a kreativity v podnikaní a mnoho iného.

KTO PRÍDE?
Mgr. Petr Turoň – dlhodobo sa venuje rozvíjaniu sociálnych kompetencií, a to ako kouč, lektor a školiteľ. Soft skills učí študentov aj pomocou tvorby filmu a fotografie. Pracuje ako kariérny poradca mladých a znevýhodnených skupín.

Skupinové poradenstvo – odborné poradenstvo: Jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.
Kód ITMS2014+ projektu: 313031I870

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).