Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

Zdarma

Témy:

Facebook a Instagram sú dve najobľúbenejšie sociálne siete na Slovensku. Využite ich potenciál naplno prostredníctvom platenej reklamy! Vysvetlíme vám, aké typy kampaní sa dajú nastaviť, ako ich zacieliť, aké zvoliť kreatívne riešenia. Pozrieme sa aj na nastavenie reklamy na Instagram stories, ktorá je momentálne v trende. Dozviete sa čo je to Facebook pixel a ako ho nastaviť tak, aby ste vedeli správne vyhodnocovať efektívnosť vašich kampaní.
ČO SA DOZVIETE?
• Aké typy kampaní ponúka Facebook a Instagram
• Ako správne zacieliť reklamu
• Kreatívne formáty pre Facebook a Instagram (Carousel, Canvas, Instagram stories)
• Čo je to Facebook pixel, ako ho nastaviť
• Ako vyhodnocovať kampane
• Čo sú to vlastné a podobné publiká, a ako ich využiť

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Matúš Lovás pracuje v online reklamnej agentúre Visibility ako performance quality manažér, kde vedie PPC tím. Spravuje klientom reklamné kampane v Google AdWords a na Facebooku. Podporuje obchodný tím pri akvizícii nových klientov a pri návrhu online marketingových stratégií.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY – NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
– Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
– Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY – PODNIKATELIA:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

PREČO IBA BRATISLAVSKÝ KRAJ?
Tento seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.