Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56, Bratislava - Ružinov

4100 €

Témy:

Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Vie jasne identifikovať kľúčové body procesu a cieľ tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Vie definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Pozná nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získa kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Vie stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a je schopný presvedčiť na základe dôvery. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

OBSAH KURZU
Kurz je v trvaní 104 hodín, pričom 70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
Počas trvania výcviku sú učastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.

Cena :

• zľava 15%: prihlásenie do 31.1.2019,
• zľava 30% pre študentov psychológie – 2870,- Eur s DPH